Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden downloaden als PDF

Cieba.nl

Cieba Kantoormeubelen

Touwbaan 26a
2352 CZ  LEIDERDORP
071- 5413414

info@cieba.nl

Kvk 551500303
BTW nr. NL851845435B01

Algemene leveringsvoorwaarden Cieba Kantoormeubelen

1. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

2. Betalingscondities

Bij betaling op rekening dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan zonder enige vorm van betalingsaftrek. Cieba Kantoormeubelen behoudt zich te allen tijden het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af

te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen. Alle goederen worden geleverd onder verlengd eigendoms voorbehoud en blijven onder welke vorm dan ook eigendom van Cieba Kantoormeubelen, totdat hiervoor de volledige betaling van het factuurbedrag is ontvangen. Leveringen worden opgehouden als er facturen langer dan 14 dagen openstaan. De wet bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties is van toepassing op elke overeenkomst.

3. Leveringen

De levertijd van een product wordt op de webpagina weergegeven. Bestellingen worden uit voorraad of met besteltijd op overeengekomen dagen geleverd. De levertijd geld als indicatie en niet als fatale termijn. Wanneer een door Cieba Kantoormeubelen aangewezen transporteur goederen bij de koper moet leveren, is de aflevering net

achter de 1e deur op de begane grond van het pand.

4. Montage / inhuizen

Montage en inhuizen wordt in overleg uitgevoerd tegen overeengekomen tarief. Koper is zelf verantwoordelijk voor een goede doorgang inpandig en tevens voor elk oponthoud onder welke vorm dan ook die tijdens de montage, inhuizen en andere werkzaamheden ontstaan. Eventuele claims en kosten die door ingehuurde partijen van Cieba Kantoormeubelen naar aanleiding van het oponthoud worden ingediend, zijn voor rekening van de koper.

5. Reclamatie

Dienen binnen 36 uur na aflevering per telefoon of e-mail aan ons te worden gemeld. Bij omruiling worden de u toegestuurde goederen gefactureerd en na retour ontvangst ( alléén in originele verpakking ) gecrediteerd.

6. Reparaties

Reparaties kunnen alleen in behandeling worden genomen als deze zijn voorzien van een originele Cieba Kantoormeubelen pakbon en een kopie van de factuur. Een kopie van de factuur is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de reparatie onder garantie valt.

7. Retourzendingen

Worden alleen geaccepteerd met toestemming van Cieba Kantoormeubelen. Opdrachten van producten, die door de koper verkeerd besteld zijn, nemen wij alleen retour in originele verpakking. Na acceptatie door Cieba Kantoormeubelen volgt een creditering, waarbij 20% in mindering wordt gebracht voor de gemaakte kosten met een minimum van € 100,- excl. BTW. Producten kunnen door koper alleen worden geretourneerd met een aan koper verstrekte originele Cieba Kantoormeubelen retour pakbon. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper. Retouren zonder originele verpakking en originele Cieba Kantoormeubelen retour pakbon worden niet meer gecrediteerd. Bij bestelde producten, die niet in het voorraad assortiment van Cieba Kantoormeubelen

voorkomen, is annulering of terugname niet mogelijk.

8. Geschillen

Op deze algemene leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, kan de koper verdere acties ondernemen. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitingen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.